VERVOERSREGELING
1. Bij de AKV “De Kromme Aar” is er een regeling van toepassing ter vergoeding van de kosten, die gemaakt worden door leden, bij het vervoer van andere leden en hun kano’s bij clubactiviteiten, hierna te noemen “de vervoersregeling”.
2. Een van de doelstellingen van deze vervoersregeling is om met zo weinig mogelijk auto’s te rijden om zo het milieu te
sparen en de kosten te drukken.
3. Als totaalkosten worden gedefinieerd: hetaantal afgelegde kilometers t.b.v. de clubactiviteit vanaf het kanohuis en weer
terug van alle auto’s, vermenigvuldigd met de bijbehorende km-vergoeding. De kosten per deelnemer zijn de totaalkosten gedeeld door het aantal deelnemers (incl. de chauffeurs). De tochtleider berekent en int deze kosten bij de deelnemers en verdeelt ze over de chauffeurs.
4. Zie voor de km-vergoedingen hoofdstuk 5 van het beleidsplan. Deze bedragen worden door het bestuur vastgesteld en vermeld in het beleidsplan. Na de behandeling van het beleidsplan in de ALV worden deze bedragen
gepubliceerd in de eerstvolgende Nieuwsbrief. 
5. Het bestuur en/of de toercommissie en/of de tochtleider bepalen vooraf of de vervoersregeling van kracht is voor een tocht of activiteit. Het van kracht zijn van de vervoersregeling zal zoveel mogelijk vooraf in het verenigingsorgaan (de Nieuwsbrief) en/of andere aankondigingen bekend worden gemaakt.
6. Alle deelnemers, ook de chauffeurs, betalen mee aan de kosten. De chauffeurs ontvangen een vergoeding op basis van de gereden kilometers en de bijbehorende km-vergoeding minus de eigen bijdrage van de chauffeur.
7. Mocht een chauffeur de vergoeding niet willen ontvangen dan worden er geen kosten in rekening gebracht bij die chauffeur. De totale kosten die de overblijvende tochtleden moeten dragen worden verminderd met de kosten voor de auto van die chauffeur.
8. De tochtleider kan besluiten een afwijkende vervoersregeling te hanteren, bijvoorbeeld als iemand met een busje rijdt met meer dan meerijders.
9. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de tochtleider.