terug naar agenda  

Financieel verslag exploitatierekening 2018, begroting 2019

Het jaar 2018 hebben we een positief resultaat bereikt van 3.321,- (vorige jaar, 2017, was dit € 1.062,-). In dit resultaat zit beide jaren een incidentele bate van de Holland Rijnland route. Deze baten ontvangen we voor onze inzet van het onderhouden en rapporteren van regionale kanoroutes. Bijgaand treft u een
analyse van de exploitatie inkomsten- en uitgaven. Aansluitend vind u de begroting voor het jaar 2019.

BATEN HOLLAND RIJNLAND:

 • Voor de ‘Holland Rijnland organisatie’ hebben wij de kanoroutes in het onderhoud gehad en daarvoor € 2.877,- (inclusief indexering) gefactureerd. Hier ligt een onderhoudscontract aan ten grondslag, Dit is geen meerjarig vastgesteld contract zodat we dit als incidenteel kenmerken.
VERENIGING:
 • De contributieinkomsten zijn in 2018 nagenoeg gelijk aan de begroting, begroot waren een aantal nieuwe leden die we ook hebben mogen verwelkomen.
 • Er zijn dit jaar geen externe cursussen gegeven, normaal factureren we hiervoor een bedrag van circa 400,-
 • Wel zijn er extra inkomsten doordat wij de jaarlijkse Ronde Venen kanoroute hebben georganiseerd en hier een bedrag aan inschrijfkosten voor ontvangen.
 • In de exploitatie van de vereniging zijn de drukwerkkosten lager dan andere jaren omdat de Peddelsteun dit jaar 2 X is uitgebracht. Dit is conform ons beleid om de communicatie te moderniseren.
HUISVESTING:
 • Investering kanotrailerstalling. Zoals gezegd is dit een balanspost die niet in het resultaat voorkomt. In het resultaat komt deze weer tot uitdrukking als afschrijving na ingebruikname. De aankoopkosten zijn gestart eind 2017. In 2017 is er een bedrag van € 963,- uitgegeven en in 2018 een bedrag van € 3.750,-. Totaal verwachten we op € 6800,- uit te komen. Wat betekent dat er voor de afbouw in 2019 nog een bedrag van € 2.087.- mee gemoeid is.
 • De voorziening voor groot onderhoud was tot en met 2017 1.000,- per jaar, we hebben voor 2018 besloten de afschrijving en de voorziening samen te voegen zodat het duidelijker is hoe de voorzieningen pot ‘groot onderhoud’ wordt opgebouwd.
   
   
KANOPOLOFONDS:
 • In 2018 hebben we voor de eerste maal een toernooi georganiseerd op ons buitenveld: Het Groene Hart kanopolotoernooi. Dit heeft een bedrag van 40,- opgeleverd.

BEGROTING 2019

De begroting voor het jaar 2019 komt op positief saldo van 650,- euro. Het onderhoud van de kanoroutes en de vergoeding daarvoor worden niet in de begroting meegenomen vanwege het incidentele karakter.

In 2019 verwachten net als in 2018 een positieve leden aanwas. Deze nieuwe leden hebben wij gedeeltelijk in de begroting opgenomen. In het onderhoud is geen dakrenovatie opgenomen, als we zover zijn zal dit als een investering behandeld worden en van de voorziening worden afgehaald. Voorts wordt op dit moment bekeken of deze investering als een groene investering kan worden ingezet. Via het Watersportverbond worden hiervoor de mogelijkheden onderzocht.

de penningmeester,

Gert
Jan Op ’t Landt
 

exploitatie 2018 en begroting 2019

balans 31 december 2018

specificatie exploitatie en bestemming liquide middelen 2018

terug naar agenda