agenda algemene ledenvergadering 20-3-2019

Hieronder vind je de agenda en alle bijbehorende stukken. Als je het lastig vindt om te lezen van het scherm dan kan je hier klikken. Dan ga je naar een pagina waar je de stukken gemakkelijk kunt printen.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda, mededelingen en berichten van verhindering.
 3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 21 maart 2018.
  klik hier voor verslag
 4. Jaarverslagen 2018
  klik hier voor de jaarverslagen
 5. Financieel jaarverslag 2018
  klik hier voor het financieel jaarverslag
 6. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2018
 7. Bestuursverkiezing *)
 8. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2019 *)
 9. Begroting 2019*)
  exploitatie 2018 en begroting 2019
 10. Jaar- en beleidsplannen van de commissies
  klik hier voor de jaarplannen voor 2019
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

ad 3
De eerste lezing van het conceptverslag heeft in nieuwsbrief van april 2018 gestaan. Er zijn geen op- en aanmerkingen binnengekomen bij het secretariaat. De tweede lezing (gelijk aan de eerste) is weergegeven in de nieuwsbrief van februari 2019

ad 7
Tot de aanvang van de vergadering kunnen namen van (tegen)kandidaten worden ingeleverd bij de secretaris.  Aftredend volgens het rooster en herkiesbaar is Gert Jan Op Landt (Penningmeester) en Herman van Huis (Botencommissaris).

Aftredend en niet herkiesbaar is Frans Rijven (secretaris). De positie van secretaris is vacant.

De aandachtsvelden van de bestuursleden vind je terug achter in het Beleidsplan 2019-2023.

ad 8
De huidige kascommissie bestaat uit Albert van Diemen en Chris Bothof en Mieke Wolthuizen staat reserve.

ad 10
Over de Jaarplannen zal ter vergadering desgevraagd een nadere toelichting worden gegeven. In de verschillende beleidsplannen vinden alleen enkele kleine, tekstuele, aanpassingen plaats. De jaarplannen zijn te verkrijgen op onze website (www.krommeaar.nl). Gedrukte exemplaren zijn op te vragen bij de secretaris en zullen ook ter vergadering aanwezig zijn.