verenigingsnieuws februari 2019

nieuwjaarsreceptie

Het was druk en gezellig op onze nieuwjaarsreceptie. Ook de catering van Ries was weer prima in orde. Na een terug- en een vooruitblik van Jan Hordijk vertelde Evert Groeneveld het een en ander over het toerprogramma van volgend jaar.

Een kort overzicht daarvan vind je onderaan in dit verenigingsnieuws. Voor het eerst een tocht op 4 mei naar de Marker Wadden. Voor de liefhebbers van moerasandijvie. En ook een IJsselweekend, waar we zelf onze eigen Veluwerally gaan varen: dus niet meer starten in Deventer. Voor elk wat wils korte tochten, maandtochten, meerdaagse tochten (bijvoorbeeld de Roer en Niers in juni) en 3 trektochten.

bezoek wethouder Gert-Jan Schotanus

Op 12 januari heeft de wethouder van o.a. sport Gert-Jan Schotanus ons bezocht. Fijn dat er, op initiatief van Michael Appel, zoveel leden aanwezig waren. We hebben een plezierig overleg gevoerd en onze vereniging op een goede manier kunnen presenteren. Hij zal op 16 maart in het zwembad aanwezig zijn. Onderstaand artikel is opgestuurd door Michael naar het Alphens Nieuwsblad en deels geplaatst.

verslag opgestuurd naar Alphens Nieuwsblad

Op zaterdag 12 januari jl. was Gert-Jan Schotanus, wethouder van Sport van het Alphens college van B&W, te gast bij onze vereniging. In zijn kennismakingsronde langs de sportverenigingen in de gemeente werd de wethouder (foto 3e van rechts) om 10.00 uur verwelkomd door onze voorzitter. Na een warm welkom in de kanoloods, waar een groep enthousiaste leden zijn komst hadden voorbereid, was er eerst koffie en koek (de zogenaamde kano´s).

De wethouder heeft als voormalig sportdocent een sportieve levensstijl weten te behouden, en heeft in Zweden al meerdaagse toertochten per kano gemaakt. In Nederland vaart de wethouder met zijn kinderen ook zo nu en dan kanotochten. Onderdeel van het avontuur is dan natuurlijk het kamperen wat de wethouder als echt buitenmens als een feestje ervaart.

Na een informatief gesprek met een aantal bestuursleden van de vereniging, en een korte uitleg van de verschillende boottypen die buiten uitgestald lagen, was het al weer tijd om afscheid te nemen.  Nog een korte wandeling langs onze slalom- en kanopolovijver, waarna het de beurt was aan de roeivereniging voor de volgende kennismaking. De wethouder heeft in ieder geval een uitnodiging op zak om een mee te varen richting de Nieuwkoopse plassen!

Brainstormen over de buitenlandse trektocht op 6 februari

Mede namens Ries nodig ik, Wim Dieho, iedereen die interesse heeft in de buitenlandse trektocht van begin juni uit om te komen naar een informatiebijeenkomst op 6 februari, die gaat over onze bestemming. We willen heel graag met jullie samen de bestemming bepalen. Wordt het Polen, Frankrijk, Zweden of Engeland? Wij hebben kaarten en info bij de hand en we zijn reuze benieuwd waar jullie voorkeur naar uitgaat. We beginnen rond 19:15 uur. Tot woensdag 6 februari, en kom gerust want ook jouw stem telt.

Ledenenquête AKV 2018

In het kader van onze PR heeft Michael Appel een enquête gehouden onder de leden van de vereniging om de sterke punten van onze vereniging te onderzoeken en de ideeën, die onder onze leden leven te inventariseren. Een mooie basis voor de PR-commissie om ermee aan de slag te gaan. Dank aan iedereen en natuurlijk in de eerste plaats aan Michael.
Ledenenquête AKV 2018 (klik op het plusje om te openen en te sluiten)
Ledenenquête AKV 2018

Aanleiding
Onze vereniging is een kleine vereniging met enthousiaste leden van allerlei pluimage: van toer- en  slalomvaarders tot polospelers, zeekajakvaarders, natuurliefhebbers en langeafstandvaarders. Sinds de oprichting in 1983 is het ledenaantal na een piek van rond de 200 leden in de beginjaren, een  geleidelijke daling ingezet tot het ledenaantal dat nu rond de 90 schommelt. Hoog tijd om te onderzoeken of en hoe deze neergaande tendens om te buigen is in een stijgende lijn!
Met een enquête onder de leden is geprobeerd een aantal dingen in kaart te brengen:

 • De motivatie van de leden om lid te worden en lid te blijven;
 • Wat zien de leden als sterke punten van onze vereniging en waar liggen volgens hen kansen;
 • Wat kunnen we leren van al die ervaringen en ideeën die deze enquête heeft opgeleverd en waar zouden we ons als vereniging in de nabije toekomst onze PR-inspanning op kunnen richten om het ledenaantal weer een ‘boost’ te geven.

Inleiding
Op 21 oktober 2018 is per e-mail een enquête uitgezet bestaande uit 10 vragen, 7 open vragen en 3 keuzevragen. Hiervoor is de ledenlijst gebruikt zoals deze te vinden is op de ‘vorige website’. Voor de leden waar de gegevens onvolledig waren is geprobeerd telefonisch contact te leggen, dit is deels gelukt. Uiteindelijk hadden op 1 december jl. 36 leden gereageerd (respondenten), dit is ongeveer 40% van het ledenbestand. Op zich een representatieve steekproef als je bedenkt dat zeker de helft van de leden ‘slapend lid’ is, en ook gezinsleden uit eenzelfde gezin veelal als individueel lid meegeteld worden in de ledenlijst. In deze gevallen heeft meestal maar één gezinslid (een ouder) gereageerd, wat jammer is natuurlijk want het aantal respondenten had hoger kunnen zijn.

Niet alle respondenten hebben alle vragen beantwoord, soms ook niet alle vragen goed gelezen waardoor het voorkwam dat antwoorden niet bruikbaar waren of beter pasten bij een andere vraag. Per vraag wordt daarom het aantal bruikbare antwoorden weergegeven als ‘respondenten’ bij die specifieke vraag.
De antwoorden zijn zeer divers en geven blijk van een zeer individuele beleving en waardering van de aangehaalde onderwerpen. Om de resultaten van de enquête tot een bruikbaar instrument te maken voor de PR-commissie, is er daarom  veelal voor gekozen te werken met een top 3 hoogst scorende antwoorden per vraag. Hieruit is veel beter rode draad te destilleren dan uit een waardering in percentages of absolute aantallen.

Resultaten en mogelijke conclusies
Om de bespreking van de resultaten niet te uitgebreid te maken, zijn hier en daar vragen samen genomen en zijn gelijk mogelijke conclusies daarbij geformuleerd.

Vragen 1 en 2 (34 respondenten)
Hoe lang ben je al lid, hoe oud was je toen je lid werd, en hoe ben je lid geworden? Op eigen initiatief, via vrienden/familie, door een evenement op gerichte PR-actie?

Antwoorden
De groep respondenten leek wel in tweeën geknipt in een groep relatief nieuwe leden (14 leden korter dan 5 jaar lid) en een groep leden met een langer verleden bij de vereniging (ook 14 leden, langer dan 15 jaar lid).
Van de 34 respondenten bij deze vraag zijn er 7 leden voor hun 30ste lid geworden, 22 na hun 30ste en 2 leden na hun 60ste. Van de respondenten zijn 14 leden lid geworden op eigen initiatief,  11 via vrienden of familie en 7 na een gerichte PR-actie (open dag of cursus), 2 leden gaven geen antwoord.

Mogelijke conclusies uit vragen 1 en 2
1. Het gegeven dat 14 respondenten op eigen initiatief lid geworden draagt bij aan het belang van de aansprekende website en bekendheid van onze vereniging en onze activiteiten via de lokale media.
2. De contacten via de individuele leden lijken onder de respondenten 2x meer vruchten af te werpen als het gaat om ledenwerving dan gerichte PR-acties.
3. Slechts 1 op de 4 respondenten was onder de 30 toen hij/zij lid werd. Blijkbaar is onze vereniging al langer aantrekkelijk voor de oudere jongeren en mensen van middelbare leeftijd. Als dit onze kracht is en het doel is meer leden, kan het een onderdeel van de strategie zijn juist deze doelgroep gericht te benaderen.

Vraag 3 (36 respondenten)
Wat maakt onze vereniging aantrekkelijk, kan je 3 sterke punten noemen?

Antwoorden
Niet alle respondenten hebben 3 punten genoemd dus percentages en aantallen zeggen hier niet zoveel. In volgorde van de hoogste 3 scores, zijn de volgende antwoorden gegeven:
1. Contact met elkaar, gezelligheid en behulpzaamheid onderling;
2. De tochtenkalender en andere georganiseerde activiteiten;
3. De locatie kreeg dezelfde waardering de faciliteiten van de vereniging (clubhuis, verlichting bij het water, stallingsmogelijkheden);

Mogelijke conclusie uit deze vragen
Bovenstaande punten zijn onze pareltjes. Mede gelet op het gegeven dat potentiële leden veelal zelf hun weg naar onze vereniging vinden, is het zaak ons als vereniging regelmatig en zo ‘breed’ mogelijk te laten zien!

Vraag 4 (28 respondenten)
Wat mis je bij de vereniging, heb je ideeën ter verbetering?

Antwoorden
Het hoogst scorende antwoord op wat gemist wordt is ‘jeugd en jong volwassenen’, maar dat is geen nieuws. De andere 15 (!) verschillende antwoorden zijn misschien terechte punten, maar scoorde steeds 1 respondent. 6 leden missen niets en 8 anderen hebben geen antwoord op deze vraag.

Mogelijke conclusies uit deze vraag
Deze vraag was wat weinig specifiek, liet vooral zien hoe uiteenlopend de wensen zijn van onze leden en er kwam ook geen echte aanknopingspunten naar voren voor het verwezenlijken van deze wensen. Wel kunnen we een doelgroepenbenadering hanteren:
De antwoorden van de jonge respondenten hebben vooral betrekking op kanopolo en slalom.

Het lijkt daarom zinvol vanuit deze disciplines specifiek jongeren als doelgroep te benaderen. Vanuit de andere disciplines (toervaren, zeekajak, open kano) de inspanningen met name te richten op volwassenen, ook gelet op de gemiddelde leeftijd in deze disciplines.

Vraag 5 (20 respondenten)
Wat zou volgens jou nodig zijn om leden meer bij de vereniging te betrekken?

Antwoorden
Deze vraag werd niet altijd even goed gelezen en begrepen, want wat bedoeld werd is hoe de ‘slapende leden’ te activeren, niet hoe nieuwe leden aan te trekken.
Het aantal bruikbare antwoorden was daarom kleiner dan bij de andere vragen. Het meest gegeven antwoord was uiteindelijk dat de motivatie om te varen en dingen te organiseren uit de leden zelf moet komen. Dit is een goed antwoord op een minder goed gestelde vraag. Andere antwoorden hadden vooral te maken met het organiseren van nieuwe dingen om opnieuw interesse te wekken, of om vanuit de leden gewoon vaker (telefonisch) op de man af te vragen hoe het gaat en wanneer ze weer eens langskomen.

Mogelijke conclusie uit deze vraag
Het zou geen kwaad kunnen om vanuit de vereniging (half)jaarlijks een belronde te doen als werkelijk duidelijk is dat bepaalde leden al langere tijd niet gesignaleerd zijn.
Beter een ‘opgeschoond’ ledenbestand dan een slapend ledenbestand!

Vraag 6 en 10. ( beide 32 respondenten)
Hoe denk jij dat we onze vereniging het best promoten? Zichtbaarheid door deelname aan evenementen? Een gelikte website? Kraam/stand bij evenementen en markten? Een combi?

Antwoorden vraag 6
Weer een top 3 met hoogst scorende antwoorden:
1. Een combinatie van inspanningen op het gebied van PR (11 respondenten);
2. Zichtbaarheid bij evenementen (8 respondenten)
3. Gelikte website (6 respondenten) op de voet gevolgd door ‘goede persberichten’ (4 respondenten)

Antwoorden vraag 10
Toch willen 5 leden overwegen om aan te haken bij de PR-commissie, of in ieder geval zich beschikbaar te stellen voor ondersteuning.

Mogelijke conclusie uit deze vraag
Gelet op het kleine gezelschap dat zich actief met PR bezighoudt, is het zinvol te kijken naar de inspanningen die het meeste rendement hebben afgezet tegen de beschikbare tijd die we er als vrijwilligers aan willen besteden. Actief naar buiten treden met een kraam tijdens een markt, het organiseren van een open dag kost verhoudingsgewijs het meeste tijd en levert het minste op (zie uitkomst vraag 2). Omdat onze doelgroep (met uitzondering van jongeren lijkt het) ons toch wel weet te vinden als de interesse er is, is het zinvol zo vaak mogelijk ruchtbaarheid te geven aan wat we allemaal doen!

Vraag 7. (30 respondenten)
De vereniging zou willen groeien in ledenaantal, jouw visie: zouden we ons moeten richten op jonge mensen (scholieren, studenten) of mensen van middelbare leeftijd (ouders, werkenden) met het langetermijndoel van een stabiel ledenaantal voor ogen? Ook gelet op je eigen start bij de AKV.

Antwoorden
Een top 3 met de hoogst scorende antwoorden:
1. Alle leeftijden, de volle breedte: 12 (blijf reëel over de mogelijkheden bij een kleine club: 2)
2. Jonge mensen: 8 (en probeer hun ouders dan ook in de kano te krijgen);
3. Richt op de middelbare leeftijd: 7 (die vervolgens hun kinderen meenemen).

Mogelijke conclusie bij deze vraag
Laat geen doelgroep/leeftijdsgroep links liggen maar verdeel per discipline en doelgroep, zie ook de uitkomsten bij vraag 4. Stem deze differentiatie af met de verschillende disciplines zodat we van elkaar weten wat waar we de inspanning op gaan richten en elkaar daarin aanvullen.

Vraag 8. (36 respondenten)
Denk je dat het nieuwe leden kan opleveren om meer aandacht te besteden aan nieuwere ontwikkelingen als suppen (stand up paddling), mindfullness (bewuste aandacht, als manier van ontspanning) of juist aan de kleine minder zichtbare kano-disciplines als open kano/Canadees en surfski?

Antwoorden
Een top 3 met de hoogst scorende antwoorden:
1. Suppen volgens 10 respondenten (clinics laten geven: 1);
2. Niet nodig volgens 7 respondenten, blijven doen waar we goed in zijn;
3. Open kano/Canadees: 4 (clinics laten geven: 1)

Mogelijke conclusie bij deze vraag
Het doel van de enquête is meer zicht krijgen waar de kansen liggen om nieuwe leden aan te trekken. Er is naast bovenstaand rijtje zeer divers geantwoord waarbij dan 3 of minder leden dit idee deelden. Suppen lijkt alweer een beetje over z’n hoogtepunt heen en veel modellen van supplanken zijn tegenwoordig opblaasbaar, wat uiteindelijk niet meer boten in de stalling oplevert. We zullen dus moeten ‘scannen’ op bruikbare ideeën gelet op ons doel, meer leden. We kunnen wel meer clinics organiseren, maar dan moet er een zekere drempel voor deelname opgeworpen worden: organiseer alleen clinics waarbij deelname op inschrijving is en tegen betaling. Zo weet je dat alleen de echt gemotiveerde deelnemers komen en is de inspanning van de organisatoren niet voor niets geweest!

Vraag 9. (28 respondenten)
Actuele thema’s in de samenleving zijn o.a. teveel stress, te weinig bewegen, eenzaamheid. Kanovaren kan ook een laagdrempelige manier zijn om weer in beweging te komen en nieuwe mensen te leren kennen. Wat vind je van het idee op deze manier onze vereniging te promoten?

Antwoorden
Goed idee: 22 (maar sociale karakter benadrukken 3) (maar dan meer op kamperen inzetten:1)
Geen goed idee: 6

Mogelijke conclusie bij deze vraag
Genoemde thema’s zijn actueel in alle leeftijdsgroepen hoewel jongeren misschien op een andere manier ontspanning en contact zoeken dan lid te worden bij een vereniging. Als we op onze website de prettige sfeer binnen onze vereniging in woord en beeld meer kunnen benadrukken, dan doet dit ook recht aan de uitkomst van vraag  3: hetgeen wat we zelf als sterkste punt ervaren, ons verenigingsgevoel!

Vragen of opmerkingen over de uitkomsten kunnen gesteld worden aan Michael Appel.

Warm lopen voor de ALV van 20 maart

Waar hebben we het ook al weer over gehad vorig jaar in de ALV?  Je kunt hier het verslag van vorig jaar hieronder inkijken.

Verslag van de ALV Kromme Aar 2018 (klik op het plusje om het te openen en te sluiten)

Verslag van de ALV Kromme Aar 2018

Tweede CONCEPT VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

op 21 maart 2018 in het kanohuis aan de Machineweg te Alphen aan den Rijn

Aanwezig: 20 leden (zie presentielijst)

Opening
Om 20.09 uur opent de voorzitter, Jan Hordijk, de vergadering. De aanwezigen worden van harte welkom geheten.

Vaststelling agenda, mededelingen en berichten van verhindering.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
Bijzonderheden: geen.
Verhinderd met kennisgeving is: Evert Groeneveld

Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 10 mei 2017.
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. In deze vergadering heeft op een aantal punten het bestuur toegezegd op die onderwerpen terug te komen. De onderwerpen worden hier behandeld:

 1. De prijzen van de Bar.
  Het voorstel van Marja Rutgers was om deze te verhogen ten gunste van de club financiën.
  Het bestuur is van mening dat de bar er is voor de leden en daarvoor aantrekkelijk moet zijn. Bovendien zijn de omzetten dermate laag dat de prijsverhogingen fors zouden zijn om zoden aan de dijk te zetten.
 2. Fleurige clubboten
  Het voorstel van Henk Snaterse jaarlijks wat fleurige boten aan te schaffen om aantrekkelijker te worden bij de jeugd
  Het bestuur vindt dat elke euro maar één keer uitgegeven kan worden en dat er de keus ligt tussen aantrekkelijkheid voor (toekomstige) jeugd en bijvoorbeeld de polo of slalom.
 3. Vervoersregeling
  De opmerking van Mieke Wolthuizen dat de vervoersregeling in sommige gevallen, zoals bij inzet van een busje op een buitenlandse tocht, nauwelijks de kosten dekt.
  Het bestuur deelt die mening en heeft als gevolg daarvan de km prijs van de regeling verhoogd (met € 0,05) en onderstreept de afspraak dat bij bijzonder vervoer van te voren andere afspraken kunnen worden gemaakt met de nadruk dat die dus voorafgaand aan de rit gemaakt moeten zijn.

Vaststelling Jaarverslagen 2017
De jaarverslagen staan in de Peddelsteun nr, 233. De jaarverslagen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

Financieel Jaarverslag 2017
Het vorige jaar is afgesloten met een positief saldo, dat  echter kleiner is dan de vergoeding van Holland Rijnland. Het resultaat is negatief indien geen rekening wordt gehouden met de bijzondere baten van het onderhoud van de kanoroutes van Holland Rijnland. Dit was de aanleiding om de contributie verhoging door te zetten.
In 2017 zijn er een aantal onvoorziene kosten geweest, zoals voor de Peddelsteun, externe marketing en de parkeerplaats. Bovendien zijn er geen inkomsten geweest van het schoolvaren.
Voor de bouw van de trailerstalling is op dit moment al € 900,- uitgegeven.
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2016
De controle is uitgevoerd door Toon van den Hooren en Albert van Diemen. Albert brengt rapport uit. De commissie heeft de boeken in orde bevonden en adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering stemt in met het advies van de commissie.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Frans Rijven. Aftredend en niet herkiesbaar is Ries de Graaf. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en de benoeming van dit  bestuurslid wordt goedgekeurd.
Ries neemt geen zitting meer in het bestuur, maar blijft wel de barcommissie leiden. Verantwoordelijke voor de bar in het bestuur wordt Frans Rijven.

Bij het werven van vrijwilligers voor de bemanning van commissies heeft het bestuur geconstateerd dat het verplicht vergaderen in het bestuur als een last wordt ervaren. Daarom heeft het bestuur besloten de band tussen commissies en bestuur losser te maken en de verplichte vergadertijd te verlagen. De vergaderfrequentie van het bestuur blijft dezelfde (maandelijks),   maar om de maand zal alleen het dagelijks bestuur in vergadering bij elkaar komen.

Ries wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet in het bestuur.

Benoeming kascontrolecommissie
De nieuwe kascontrolecommissie gaat bestaan  uit Albert van Diemen en Chris Bothof.Eerste reserve staat Mieke Wolthuizen.

Begroting 2018
De begroting 2018 komt zonder winst of verlies uit, waarbij geen rekening is gehouden met de bijzondere baten van de kanoroutes, mede dankzij de contributieverhoging.

Opgemerkt moet worden dat in 2018 geen afschrijving op het kanohuis zal plaatsvinden aangezien de schuld is afbetaald en er geen fiscale argumenten zijn voor de afschrijving. Het uitgespaarde bedrag wordt aan de voorziening “Groot onderhoud” toegevoegd omdat we hogere onderhoudskosten voorzien.

Hans Parmentier merkt op dat er nog steeds kosten voor de Peddelsteun wordt begroot, terwijl tegenwoordig toch een nieuwsbrief wordt gebruikt.
Jan Hordijk antwoord dat de Peddelsteun inderdaad wordt afgebouwd maar dat hij voorlopig blijft bestaan en we nog niet besloten hebben of we in de toekomst nog andere vormen van drukwerk gaan uitgeven.

Jaarplannen 2017 en beleidsplannen 2017-2021
De jaarplannen worden doorlopen. De voorzitter geeft een toelichting op de plannen:

 • De jeugdcommissie.
  Deze bestaat in de praktijk niet. Er zullen pogingen worden gedaan de jeugd te boeien voor polo dan wel slalomvaren. Voor een jeugdcommissie ontbreekt de bemanning.
 • De bouwcommissie
  Wim Dieho zal in een paar maanden gaan starten met de bouw van de trailerstalling.
 • De PR commissie
  Er zullen dit jaar geen open dagen worden gehouden gezien de slechte opkomst vorig jaar. Dit jaar gaat Jan Hordijk samen met Tom Reijchard elke woensdag avond om 19:30 geïnteresseerden opvangen.
  Voor de werving van de broodnodige nieuwe leden zullen we veel aanwezig zijn bij sportevenementen in de stad en natuurlijk in Woubrugge.

De jaar- en beleidsplannen 2017-2021 worden door de vergadering goedgekeurd.

Rondvraag
Mieke Wolthuizen vraagt wat de prijs is als een lid een dag of een dagdeel een kano van de vereniging wil gebruiken voor een familielid of bekende.
Als het gebruik bedoeld is om iemand voor het kanoën te interesseren voor een mogelijk lidmaatschap dan worden er vanzelfsprekend geen kosten in rekening gebracht. Als de kano gebruikt wordt om zo maar een keer met iemand te gaan varen dan wordt er een bedrag in rekening gebracht. In een komende Nieuwsbrief zal het tarief bekend gemaakt worden.

Ria Smit zegt blij te zijn met de vele actieve leden die gebruik maken van de kleedkamers, maar zij zou graag zien dat dan ook de spullen worden meegenomen, zodat na elke vaardag de kleedkamers leeg zijn. Op dit moment is de berg van “vergeten” spullen al weer fors aan het groeien.
Ries de Graaf zegt in dat verband dat hij b.v. een helm heeft achtergelaten vrij voor het gebruik en bezit door de leden. Er zouden dus twee bergen moeten worden aangelegd. Een voor de vergeten spullen en een voor de vrij verkrijgbare spullen.
Het bestuur gaat daar op toezien.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:39 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.

 

 

Zwembad

Op 16 februari gaan we weer reddingsoefeningen doen, eskimoteren en poloën. De laatste keer deze winter is 16 maart. De contactpersoon voor het zwembad is Toon van den Hooren (toonvdhooren@gmail.com).

Klaverjassen

Deze maand op woensdag 20 februari is er weer klaverjassen. De laatste keer is 27 maart. Contactpersoon is Jaap Kok (jaapkok42@xs4all.nl)

Agenda 2019 totaaloverzicht

Dit overzicht is bedoeld om eenvoudig een overzicht van het jaar te hebben. Wil je er iets meer van de activiteiten weten ga dan naar de agenda, die je in het menu van de website vindt. Dus ook bovenaan deze pagina.


watwanneerwaaropmerkingen
Voorbereidingsweekend Zeetrektocht9/11-8kanohuis
Korte tocht18-8
Binnenlandse trektocht22/25-8kanohuis
Nieuwsbrief verschijnt begin van de maand1-9in uw mailbox
Zeetrektocht Denemarken31-8 t.m. 8-9kanohuis
Urlaubswochte1/7-9uitwisseling Duitland (omgeving Berlijn) contactpersoon Herman van Huis
Korte tocht1-9
Korte tocht8-9
Rondje Oudewater - Linschoten - Montfoort14-9
CLUBDAG - incl Eska wedstrijd21-9
Korte tocht22-9
Korte tocht29-9
Nieuwsbrief verschijnt begin van de maand1-10in uw mailbox
Grevelingen4-10kanohuis
Horsten20-10
Kaag by night26-10
Nieuwsbrief verschijnt begin van de maand1-11in uw mailbox
Watertoren Aalsmeer3-11
Watertoren Aalsmeer (reserve)10-11
Pampus23-11
Nieuwsbrief verschijnt begin van de maand1-12in uw mailbox
Amsterdam Light festival14-12