ledenenquête AKV 2018

Ledenenquête AKV 2018

Aanleiding
Onze vereniging is een kleine vereniging met enthousiaste leden van allerlei pluimage: van toer-vaarders en  slalomvaarders tot polospelers, zeekajakvaarders, natuurliefhebbers en langeafstand-vaarders. Sinds de oprichting in 1983 is het ledenaantal na een piek van rond de 200 leden in de beginjaren, een  geleidelijke daling ingezet tot het ledenaantal dat nu rond de 90 schommelt. Hoog tijd om te onderzoeken of en hoe deze neergaande tendens om te buigen is in een stijgende lijn!
Met een enquête onder de leden is geprobeerd een aantal dingen in kaart te brengen:

  • De motivatie van de leden om lid te worden en lid te blijven;
  • Wat zien de leden als sterke punten van onze vereniging en waar liggen volgens hen kansen;
  • Wat kunnen we leren van al die ervaringen en ideeën die deze enquête heeft opgeleverd en waar zouden we ons als vereniging in de nabije toekomst onze PR-inspanning op kunnen richten om het ledenaantal weer een ‘boost’ te geven.

Inleiding
Op 21 oktober 2018 is per e-mail een enquête uitgezet bestaande uit 10 vragen, 7 open vragen en 3 keuzevragen. Hiervoor is de ledenlijst gebruikt zoals deze te vinden is op de ‘vorige website’. Voor de leden waar de gegevens onvolledig waren is geprobeerd telefonisch contact te leggen, dit is deels gelukt. Uiteindelijk hadden op 1 december jl. 36 leden gereageerd (respondenten), dit is ongeveer 40% van het ledenbestand. Op zich een representatieve steekproef als je bedenkt dat zeker de helft van de leden ‘slapend lid’ is, en ook gezinsleden uit eenzelfde gezin veelal als individueel lid meegeteld worden in de ledenlijst. In deze gevallen heeft meestal maar één gezinslid (een ouder) gereageerd, wat jammer is natuurlijk want het aantal respondenten had hoger kunnen zijn.

Niet alle respondenten hebben alle vragen beantwoord, soms ook niet alle vragen goed gelezen waardoor het voorkwam dat antwoorden niet bruikbaar waren of beter pasten bij een andere vraag. Per vraag wordt daarom het aantal bruikbare antwoorden weergegeven als ‘respondenten’ bij die specifieke vraag.
De antwoorden zijn zeer divers en geven blijk van een zeer individuele beleving en waardering van de aangehaalde onderwerpen. Om de resultaten van de enquête tot een bruikbaar instrument te maken voor de PR-commissie, is er daarom  veelal voor gekozen te werken met een top 3 hoogst scorende antwoorden per vraag. Hieruit is veel beter rode draad te destilleren dan uit een waardering in percentages of absolute aantallen.

 

Resultaten en mogelijke conclusies
Om de bespreking van de resultaten niet te uitgebreid te maken, zijn hier en daar vragen samen genomen en zijn gelijk mogelijke conclusies daarbij geformuleerd.

Vragen 1 en 2 (34 respondenten)
Hoe lang ben je al lid, hoe oud was je toen je lid werd, en hoe ben je lid geworden? Op eigen initiatief, via vrienden/familie, door een evenement op gerichte PR-actie?

Antwoorden
De groep respondenten leek wel in tweeën geknipt in een groep relatief nieuwe leden (14 leden korter dan 5 jaar lid) en een groep leden met een langer verleden bij de vereniging (ook 14 leden, langer dan 15 jaar lid).
Van de 34 respondenten bij deze vraag zijn er 7 leden voor hun 30ste lid geworden, 22 na hun 30ste en 2 leden na hun 60ste. Van de respondenten zijn 14 leden lid geworden op eigen initiatief,  11 via vrienden of familie en 7 na een gerichte PR-actie (opendag of cursus), 2 leden gaven geen antwoord.

Mogelijke conclusies uit vragen 1 en 2
1. Het gegeven dat 14 respondenten op eigen initiatief lid geworden draagt bij aan het belang van de aansprekende website en bekendheid van onze vereniging en onze activiteiten via de lokale media.
2. De contacten via de individuele leden lijken onder de respondenten 2x meer vruchten af te werpen als het gaat om ledenwerving dan gerichte PR-acties.
3. Slechts 1 op de 4 respondenten was onder de 30 toen hij/zij lid werd. Blijkbaar is onze vereniging al langer aantrekkelijk voor de oudere jongeren en mensen van middelbare leeftijd. Als dit onze kracht is en het doel is meer leden, kan het een onderdeel van de strategie zijn juist deze doelgroep gericht te benaderen.

Vraag 3 (36 respondenten)
Wat maakt onze vereniging aantrekkelijk, kan je 3 sterke punten noemen?

Antwoorden
Niet alle respondenten hebben 3 punten genoemd dus percentages en aantallen zeggen hier niet zoveel. In volgorde van de hoogste 3 scores, zijn de volgende antwoorden gegeven:
1. Contact met elkaar, gezelligheid en behulpzaamheid onderling;
2. De tochtenkalender en andere georganiseerde activiteiten;
3. De locatie kreeg dezelfde waardering de faciliteiten van de vereniging (clubhuis, verlichting bij het water, stallingsmogelijkheden);

Mogelijke conclusie uit deze vragen
Bovenstaande punten zijn onze pareltjes. Mede gelet op het gegeven dat potentiële leden veelal zelf hun weg naar onze vereniging vinden, is het zaak ons als vereniging regelmatig en zo ‘breed’ mogelijk te laten zien!

Vraag 4 (28 respondenten)
Wat mis je bij de vereniging, heb je ideeën ter verbetering?

Antwoorden
Het hoogst scorende antwoord op wat gemist wordt is ‘jeugd en jong volwassenen’, maar dat is geen nieuws. De andere 15 (!) verschillende antwoorden zijn misschien terechte punten, maar scoorde steeds 1 respondent. 6 leden missen niets en 8 anderen hebben geen antwoord op deze vraag.

Mogelijke conclusies uit deze vraag
Deze vraag was wat weinig specifiek, liet vooral zien hoe uiteenlopend de wensen zijn van onze leden en er kwam ook geen echte aanknopingspunten naar voren voor het verwezenlijken van deze wensen. Wel kunnen we een doelgroepenbenadering hanteren:
De antwoorden van de jonge respondenten hebben vooral betrekking op kanopolo en slalom.

Het lijkt daarom zinvol vanuit deze disciplines specifiek jongeren als doelgroep te benaderen. Vanuit de andere disciplines (toervaren, zeekajak, open kano) de inspanningen met name te richten op volwassenen, ook gelet op de gemiddelde leeftijd in deze disciplines.

Vraag 5 (20 respondenten)
Wat zou volgens jou nodig zijn om leden meer bij de vereniging te betrekken?

Antwoorden
Deze vraag werd niet altijd even goed gelezen en begrepen, want wat bedoeld werd is hoe de ‘slapende leden’ te activeren, niet hoe nieuwe leden aan te trekken.
Het aantal bruikbare antwoorden was daarom kleiner dan bij de andere vragen. Het meest gegeven antwoord was uiteindelijk dat de motivatie om te varen en dingen te organiseren uit de leden zelf moet komen. Dit is een goed antwoord op een minder goed gestelde vraag. Andere antwoorden hadden vooral te maken met het organiseren van nieuwe dingen om opnieuw interesse te wekken, of om vanuit de leden gewoon vaker (telefonisch) op de man af te vragen hoe het gaat en wanneer ze weer eens langskomen.

Mogelijke conclusie uit deze vraag
Het zou geen kwaad kunnen om vanuit de vereniging (half)jaarlijks een belronde te doen als werkelijk duidelijk is dat bepaalde leden al langere tijd niet gesignaleerd zijn.
Beter een ‘opgeschoond’ ledenbestand dan een slapend ledenbestand!

Vraag 6 en 10. ( beide 32 respondenten)
Hoe denk jij dat we onze vereniging het best promoten? Zichtbaarheid door deelname aan evenementen? Een gelikte website? Kraam/stand bij evenementen en markten? Een combi?

Antwoorden vraag 6
Weer een top 3 met hoogst scorende antwoorden:
1. Een combinatie van inspanningen op het gebied van PR (11 respondenten);
2. Zichtbaarheid bij evenementen (8 respondenten)
3. Gelikte website (6 respondenten) op de voet gevolgd door ‘goede persberichten’ (4 respondenten)

Antwoorden vraag 10
Toch willen 5 leden overwegen om aan te haken bij de PR-commissie, of in ieder geval zich beschikbaar te stellen voor ondersteuning.

Mogelijke conclusie uit deze vraag
Gelet op het kleine gezelschap dat zich actief met PR bezighoudt, is het zinvol te kijken naar de inspanningen die het meeste rendement hebben afgezet tegen de beschikbare tijd die we er als vrijwilligers aan willen besteden. Actief naar buiten treden met een kraam tijdens een markt, het organiseren van een open dag kost verhoudingsgewijs het meeste tijd en levert het minste op (zie uitkomst vraag 2). Omdat onze doelgroep (met uitzondering van jongeren lijkt het) ons toch wel weet te vinden als de interesse er is, is het zinvol zo vaak mogelijk rugbaarheid te geven aan wat we allemaal doen!

 

Vraag 7. (30 respondenten)
De vereniging zou willen groeien in ledenaantal, jouw visie: zouden we ons moeten richten op jonge mensen (scholieren, studenten) of mensen van middelbare leeftijd (ouders, werkenden) met het lange termijndoel van een stabiel ledenaantal voor ogen? Ook gelet op je eigen start bij de AKV.

Antwoorden
Een top 3 met de hoogst scorende antwoorden:
1. Alle leeftijden, de volle breedte: 12 (blijf reëel over de mogelijkheden bij een kleine club: 2)
2. Jonge mensen: 8 (en probeer hun ouders dan ook in de kano te krijgen);
3. Richt op de middelbare leeftijd: 7 (die vervolgens hun kinderen meenemen).

Mogelijke conclusie bij deze vraag
Laat geen doelgroep/leeftijdsgroep links liggen maar verdeel per discipline en doelgroep, zie ook de uitkomsten bij vraag 4. Stem deze differentiatie af met de verschillende disciplines zodat we van elkaar weten wat waar we de inspanning op gaan richten en elkaar daarin aanvullen.

Vraag 8. (36 respondenten)
Denk je dat het nieuwe leden kan opleveren om meer aandacht te besteden aan nieuwere ontwikkelingen als suppen (stand up paddling), mindfullness (bewuste aandacht, als manier van ontspanning) of juist aan de kleine minder zichtbare kano-disciplines als open kano/Canadees en surfski?

Antwoorden
Een top 3 met de hoogst scorende antwoorden:
1. Suppen volgens 10 respondenten (clinics laten geven: 1);
2. Niet nodig volgens 7 respondenten, blijven doen waar we goed in zijn;
3. Open kano/Canadees: 4 (clinics laten geven: 1)

Mogelijke conclusie bij deze vraag
Het doel van de enquête is meer zicht krijgen waar de kansen liggen om nieuwe leden aan te trekken. Er is naast bovenstaand rijtje zeer divers geantwoord waarbij dan 3 of minder leden dit idee deelden. Suppen lijkt alweer een beetje over z’n hoogtepunt heen en veel modellen van sup-planken zijn tegenwoordig opblaasbaar, wat uiteindelijk niet meer boten in de stalling oplevert. We zullen dus moeten ‘scannen’ op bruikbare ideeën gelet op ons doel, meer leden. We kunnen wel meer clinics organiseren, maar dan moet er een zekere drempel voor deelname opgeworpen worden: organiseer alleen clinics waarbij deelname op inschrijving is en tegen betaling. Zo weet je dat alleen de echt gemotiveerde deelnemers komen en is de inspanning van de organisatoren niet voor niets geweest!

Vraag 9. (28 respondenten)
Actuele thema’s in de samenleving zijn o.a. teveel stress, te weinig bewegen, eenzaamheid. Kanovaren kan ook een laagdrempelige manier zijn om weer in beweging te komen en nieuwe mensen te leren kennen. Wat vind je van het idee op deze manier onze vereniging te promoten?

Antwoorden
Goed idee: 22 (maar sociale karakter benadrukken 3) (maar dan meer op kamperen inzetten:1)
Geen goed idee: 6

Mogelijke conclusie bij deze vraag
Genoemde thema’s zijn actueel in alle leeftijdsgroepen hoewel jongeren misschien op een andere manier ontspanning en contact zoeken dan lid te worden bij een vereniging. Als we op onze website de prettige sfeer binnen onze vereniging in woord en beeld meer kunnen benadrukken, dan doet dit ook recht aan de uitkomst van vraag  3: hetgeen wat we zelf als sterkste punt ervaren, ons verenigingsgevoel!

Vragen of opmerkingen over de uitkomsten kunnen gesteld worden aan Michael Appel.