Reglement voor kanostalling en gebruik verenigings-kano´s

 1. De AKV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de bij de vereniging gestalde kano’s en toebehoren.
 1. Bij de vereniging gestalde kano’s zijn niet door de vereniging verzekerd.
 1. Alle bij de vereniging gestalde kano’s en toebehoren dienen te zijn voorzien van de naam van de eigenaar.
 1. Ieder lid is verplicht een kano direct na gebruik, schoon en met de punt naar de loodsmuur in het rek te schuiven. Iedere kano heeft een vaste plaats in de stalling, zie daarvoor het overzicht op de loodsdeuren. De peddel dient in het daarvoor bestemde rek geplaatst te worden en de toebehoren (spatzeil) kunnen aan de daarvoor bestemde haken worden gehangen. Spatzeilen mogen niet los over de achterkant van de kano worden gehangen.
 1. Privékano’s en toebehoren mogen uitsluitend worden gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
 2. Alle verenigingskano’s zijn gemerkt met de letters “AKV”, gevolgd door een nummer; de spatzeilen en zwemvesten zijn alleen gemerkt met “AKV”. De verenigingspeddels zijn voorzien van een verenigingssticker op beide peddelbladen. Al deze verenigingsmaterialen hebben een vaste plaats in de stalling, zie daarvoor de overzichten op de loodsdeuren.

GEBRUIK VERENIGINGSKANO’S

 1. Verenigingskano’s kunnen alleen gebruikt worden tijdens de openingstijden van de vereniging of gedurende verenigingsactiviteiten. Buiten deze tijden kunnen de kano’s alleen worden gebruikt als men voldoet aan het gestelde in het sleutelreglement onder “A-sleutel”.
 1. De verenigingskano’s kunnen alleen gebruikt worden door: nieuwe leden in het eerste kalenderjaar dat ze lid zijn of leden, die de botenbijdrage hebben betaald.
 1. Gebruik van de verenigingskano’s langer dan 1 dag, is alleen toegestaan met toestemming van de botencommissie.
 1. Gebruik van verenigingskano’s door introducés is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de  botencommissie en onder begeleiding van een ervaren AKV-lid.
 1. Uitlenen of verhuren van verenigingskano’s kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de botencommissie en het bestuur
 1. Voor gebruik tijdens trainingen kunnen ad hoc aparte afspraken worden gemaakt met de botencommissie.
 1. Het gebruik van de K-1’s, de K-2, de K-4 en de solo open kano is alleen toegestaan tijdens de instructie en/of onderbegeleiding bevoegde leden, of na uitdrukkelijke toestemming van de botencommissie
 1. Het gebruik van de verenigingsboten geschiedt altijd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. De AKV de Kromme Aar en haar bestuursleden kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die een gebruiker van de verenigingskano’s lijdt.
 1. Bovendien behoudt de vereniging zich het recht voor, iedere gebruiker van verenigingsmateriaal aansprakelijk te stellen voor schade aan het verenigingspakket, indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 1. Gebruik maken van het verenigingspakket betekent tevens aanvaarding van dit reglement
 2. Alvorens met een kano te mogen varen dient de reserveringslijst in de loods te worden ingevuld.
 3. Deze lijst mag maximaal één week van tevoren worden ingevuld.
 4. Uitzondering op deze regel vormen de polo-, de toer-, de jeugd- en de technische commissie die voor hun instructie, training en wedstrijden de kano’s eerder dan een week tevoren mogen reserveren.
 5. Acceptatie van de kano op de dag en het uur van “reservering” betekent dat de kano compleet is (zie kano-inventaris). Indien dit niet het geval is dient het ontbrekende op de reserveringslijst te worden aangetekend.

Ad 6. Alle verenigingsboten zijn voorzien van een AKV sticker en de sticker op de verenigingspeddel kan ook op de steel zitten i.p.v. het blad

Heb je vragen over de stalling of verenigingsboten neem dan contact op met:

toonvdhooren@gmail.com

(WhatsApp 06 10470530)