verslag alv 2019

2e CONCEPT VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

op 20 maart 2019 in het kanohuis aan de Machineweg te Alphen aan den Rijn

Aanwezig: 21 leden (zie presentielijst)

 1. Opening
  Om 20.06 uur opent de voorzitter, Jan Hordijk de vergadering. De aanwezigen worden van harte welkom geheten.
 2. Vaststelling agenda, mededelingen en berichten van verhindering
  De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
  Bijzonderheden: geen.
  Verhinderd met kennisgeving zijn: Marja Rutges, Ria Smit, Wim van Genderen.
  Er heeft zich een kandidaat gemeld voor het secretariaat in het bestuur.
 3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 31 maart 2018
  Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
 4. Vaststelling Jaarverslagen 2017
  De verslagen zijn gepubliceerd op de website www.krommeaar.nl en in de Nieuwsbrief van maart 2019.
  De volgend opmerkingen worden gemaakt:

Ries de Graaf merkt op dat in het jaarverslag “algemeen” geen melding wordt gemaakt van de voorstellen die door leden naar het bestuur zijn gestuurd. Voorstellen betreffende:

 • Communicatie omtrent de bouw van de trailerstalling
 • Begroting maximum op ALV laten goedkeuren en overschrijdingen gedurende het jaar in aparte ALV laten goedkeuren.
 • Het komt regelmatig voor dat e-mailtjes over trailerstalling, lekkend dak en andere zaken niet of onvoldoende worden beantwoord.

De gebrekkige communicatie heeft nogal eens tot ergernis geleid en geeft de indruk dat meningen en onderwerpen onder tafel worden geveegd.

Mieke Wolthuizen beaamt ook dat er slecht op mailtjes wordt gereageerd en er geen duidelijke antwoorden komen op vragen aan het bestuur. Komen de e-mails niet aan? Wie is het aanspreekpunt van het bestuur?
Jan Hordijk antwoordt dat de secretaris het formele aanspreekpunt van het bestuur is en “secretaris@krommeaar.nl” het formele e-mail adres. Voor de overige opmerkingen belooft hij namens het bestuur zijn leven te beteren door b.v. in de Nieuwsbrief de voortgang van de trailerstalling en dakreparatie op te nemen.

Henk Snaterse vraagt n.a.v.  het verslag van de bouwcommissie over de daklekkage wie de “we” is waar sprake van is in het verslag.
Herman van Huis antwoordt dat de bouwcommissie op korte termijn probeert m.b.v. Anton Mensch, een van de leden die nog bij de bouw betrokken is geweest, een kleine reparatie uit te voeren en op de langere termijn een plan zal worden opgesteld over eventuele dakvervanging. Er staan dus geen grote uitgaven op korte termijn gepland.
Gert Jan Op ‘t Landt vult aan dat op een vergadering bij het WSV is gebleken dat, indien wij het dak met panelen zouden beleggen daar subsidie voor te vinden zou zijn. Wij willen uitzoeken of we twee vliegen in één klap kunnen slaan.
Ries de Graaf stelt voor om in de Nieuwsbrief van september te berichten over de voortgang en bevindingen van dat plan.
Jan Hordijk bevestigt dat dit jaar een plan voor het dak wordt gemaakt en dat het dan in de Nieuwsbrief geplaatst zal worden.

5. Financieel Jaarverslag 2018

Gert Jan Op ‘t Landt geeft uitleg.
Het vorige jaar is afgesloten met een positief saldo, € 3.321,-, dat ook zonder de bijzonder baten van de kanoroutes (van € 2.862,-) positief is.
In de balans staat een post gemeld van € 8.082,- onder de noemer “Overige vorderingen- en overlopende activa”. Dit zijn vorderingen die in het nieuwe jaar worden geïnd.
In het overzicht “Bestemming inkomsten 2018” staat een post van € 3.750,- vermeldt voor de uitgaven aan de trailerstalling. Voor 2019 verwachten we nog een uitgave van € 2.087,- waardoor het totaal aan uitgaven voor de trailerstalling komt op € 6.800,-.

Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

6. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2018
De controle is uitgevoerd door Chris Bothof en Mieke Wolthuizen. De commissie brengt rapport uit. De commissie heeft de boeken in orde bevonden en adviseert de vergadering het bestuur décharge te verlenen.

De vergadering stemt in met het advies van de commissie.

Er rijst nog wel een vraag omtrent de verzekeringen. Het blijkt dat verenigingskano’s tegen vervangingswaarde zijn verzekerd, maar de kano’s in de verhuurde stallingsplaatsen in het geheel niet.

Reactie Gert Jan Op ‘t Landt.  De kanovereniging heeft een opstalverzekering voor het verzekeren van de gebouwen. Echter in deze verzekering zit geen dekking voor kano’s van derden ofwel voor kano’s welke in het kanohuis worden gesteld door verenigingsleden. Elk verenigingslid zal (1) of deze kano zelf moeten verzekeren, eventueel via de privé-inboedelverzekering, of (2) het risico van niet verzekeren moeten afwegen.  De kanovereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan particuliere eigendommen waaronder kano’s en aanverwante materialen.

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is de penningmeester Gert Jan Op ‘t Landt en de botencommissaris Herman van Huis. Aftredend en niet herkiesbaar is Frans Rijven, secretaris. Michael Appel heeft zich kandidaat gesteld voor de positie van secretaris. De vergadering stemt in met de voorgestelde benoemingen.
Frans wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet in het bestuur. Hij zal nog waar nodig het bestuur ondersteuning geven.

8. Benoeming kascontrole commissie
De nieuwe kascontrolecommissie gaat bestaan uit Mieke Wolthuizen en Chris Bothof. Eerste reserve staat Henk Snaterse.

9. Begroting 2019
De begroting 2019 is gebaseerd op de uitgaven van 2018 en we verwachten hetzelfde resultaat. Verder is er weinig interessant te melden. We blijven de inkomsten van de kanoroute inspecties als incidenteel beschouwen zodat we voorbereid zijn op plotselinge beleidswijzigingen bij de gemeente. Zoals gezegd verwachten we in 2019 nog € 2.087,- te investeren in de traillerstalling.

André Harts vraagt of er geen afschrijving op de trailerstalling plaats moet vinden.
Gert Jan Op ‘t Landt antwoordt dat we verschil moeten maken tussen fiscaal afschrijven en economisch afschrijven. De stalling gaat bijvoorbeeld 40 jaar mee. We gaan ons focussen op het treffen van voorzieningen voor groot onderhoud en gaan niet afschrijven.

De voorgestelde begroting 2019 wordt door de vergadering geaccepteerd.

10. Jaarplannen 2019 en beleidsplannen 2019-2022
De jaar- en beleidsplannen 2019-2022 worden door de voorzitter doorgenomen.

Mieke Wolthuizen vraagt of nieuwe leden nog een beginnerscursus krijgen en of daarin ook is opgenomen de wijze waarop kano’s op de trailer moeten worden vastgebonden.
Jan Hordijk antwoordt dat elk nieuw lid een mentor krijgt toegewezen, die het hem zou kunnen vertellen en dat de nieuweling een “cursus-A” ondergaat. Hij zal ervoor zorgen dat dit onderdeel van die cursus uit gaat maken.

11. Rondvraag

Henk Snaterse zegt dat het best goed gaat met de vereniging, we bestaan ruim 30 jaar, hebben 100 leden en een mooi en afbetaald kanohuis, maar hij heeft nog een aantal opmerkingen:

 • Er zou op de website meer aandacht moeten zijn voor opleidingen, van WSV en eventueel van AKV.
 • De contributie is veel te laag. In deze tijden zijn de contributies van vrijwel alle andere sportverenigingen fors hoger.
 • De prijzen van de bar zijn zeer laag. Dit zou daarentegen een goede inkomstenbron voor de vereniging kunnen zijn.
 • Er is vorig jaar een nieuwe boot aangeschaft. Gaan we nu doorpakken en alle oude zooi vervangen? Boten waar we niets mee doen en opgelapte boten moeten worden afgevoerd.
 • Er is structureel te veel rommel in de loods. Wellicht een faciliteit inrichten met lockers en opbergvakken.
 • Er zou een maximale termijn moeten worden geïntroduceerd waarop bestuursleden in het bestuur kunnen zitten
 • Er zou van ieder lid een vrijwilligersbijdrage moeten worden gevraagd. Naleving zou moeten worden afgedwongen op straffe van royering.
 • Hoe lang gaan we nog door met dat modderen met het dak van de loods?
 • Wanneer gaat de houten boomstamkano, die in de loods ligt eens verdwijnen?
 • De groep die de groenvoorziening voorheen verzorgde ligt nu uit elkaar sinds Wim Dieho het gras maait maar de randen worden niet gemaaid. Het geheel geeft een rommelige aanblik.
 • De bomen op het parkeerterrein moeten worden gerooid.
 • De graffiti op het clubgebouw moet worden verwijderd.
 • De datum van de buitenlandse trektocht is voor veel leden ongelukkig. Wellicht kan die worden verplaatst.
 • Bij grote uitgaven moet er veel meer worden teruggekoppeld naar de ledenvergadering
 • Ik mis de Peddelsteun. De website is saai en nodigt niet uit om lekker door te klikken
 • De tegelvloer van de loods moet weer worden verhoogd
 • De muren van de kantine moeten eens worden wit gestuct. Het ademt allemaal wel erg sterk de jaren 60.

Jan Hordijk zal op de opmerkingen terugkomen.

Mieke Wolthuizen meldt dat ze is gestopt met de klusochtend. Ze wil de regelmaat aanpassen tot één keer in de maand. Iedere tweede dinsdag van de maand.

Ries de Graaf biedt aan om twee bakken voor in de gang van het clubhuis te regelen, 1 voor gevonden voorwerpen en 1 voor afgedankte spullen die liefhebbers mogen meenemen.

Tom Reijchard spreekt zijn waardering uit voor de samenvatting van de ALV op de website.

Fokko Dam stelt voor om de oude website met de ledenlijst en stallingsoverzicht helemaal achter de inlog te zetten. Ook zou het voordelig zijn indien de agenda verstuurd zou worden naar andere verenigingen zodat die kunnen worden afgestemd.

Evert Groeneveld antwoordt dat we al een paar tochten samen doen, bijvoorbeeld met Michiel de Ruyter, maar dat eigen tochten het voordeel hebben dat ze beginnen vanaf het kanohuis.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:19 en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.